Услови за користење

Со пристапот на интернет страницата ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините. Индекс24 го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови. Секоја промена или дополнување на Условите за користење се применува од денот на објавувањето.

Ниту еден дел на порталот индекс24.мк не смее да се користи во незаконски цели, ниту за нивно промовирање.

Авторски права

Индекс24.мк е носител на авторски права на сите сопствени содржини.

Недозволеното користење на кој било дел од порталот се смета за прекршување на авторските права и подлежи на тужба. Доколку сметате дека сме ги повредиле Вашите авторски права, случајот ќе биде разгледан веднаш и спорната содржина ќе биде тргната, по процена на евентуалната издржаност на жалбата.

Без договор со Индекс24.мк може да се преземат само:

– Наслов;
– Првите три реченици од текстот;
– Задолжително е да се постави линк кој води до интернет-страницата на Индекс24.мк, односно до текстот што се презема;
– Фотографијата не може да се користи во ниеден формат.

Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права.

Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на порталот, должен е да не извести.

Обврски на корисниците при користење на порталот:

На корисниците на Индекс24.мк не им е дозволено:

1. Објавување, испраќање и размена на содржини кои ги кршат постоечките македонски и/или меѓународни закони, содржини кои се навредливи, вулгарни, порнографски, расистички, шовинистички, заканувачки или е штетни на било кој друг начин;

2. Објавување, испраќање, размена и пренесување на информации за кои посетителите знаат или претпоставуваат дека се лажни, а чие користење би можело да им нанесе штета на другите корисници;

3. Лажно претставување во име на друго правно или физичко лице;

4. Свесно објавување и размена на содржини кои содржат компјутерски вируси или слични злонамерни компјутерски датотеки или програми со цел уништување или ограничување на работата на било кој компјутерски софтвер и/или хардвер и телекомуникациска опрема;

5. Собирање, чување и објавување на лични податоци на други корисници

6. Користење на порталот на било кој начин за испраќање односно поттикнување ширење на небарани комерцијални содржини (спамирање)

Индекс24.мк го задржува правото да ги отстрани содржините за кои смета дека не одговараат на овие Услови за користење, без претходна најава во случај на недозволено користење, односно при повреда на овие Услови за користење.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Индекс24.мк ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се дотапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.