Изградбата на социјални згради е при крај, ова се условите за аплицирање!

Во завршна фаза е иградбата на социјајални станови. Станува збор за 32 објекти кои се градат во повеќе градови низ Македонија, а се наменети за ранливи категории на граѓани. Според информациите веќе се изградени над 30 згради од ваков тип во кои има близу 2000 станови. Најголем дел од социјалните станови се во Скопје.

Се поголем е интересот од страна на граѓани за добивање на социјален стан од државата. Официјалните информации кои ги добивме велат дека привршува процесот на изградба на над 30 нови згради наменети за ранливите категории на граѓани. Досега податоците велат дека според последниот проект се изградени 18 згради во кои има 842 социјални станови. А во фаза на градба има уште осум објекти со 595 станбени единици. Според планот, до крајот на годинава треба да започне изградбата на дополнителни 6 згради со вкупно 283 станови.

Google search engine

Од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор за Денар велат дека овој проект е од големо заначење за цела држава бидејќи објектите се лоцирани во 25 градови, а со тоа има можност за порамномерен регионален развој и во извесна мера изедначување на станбениот стандард.

Ова се  податоците за последниот проект (F/P 1674) во однос на изградени згради наменети за ранливите категории на граѓани:

Скопје- Ѓорче Петров ( 2 објекти по 51 стан), Кичево ( 32 ), Охрид (71), М.Каменица (29), Кочани (29), К.Паланка (46), Берово (51 ), Квадарци (30), Битола (78), Штип (91), Демир Хисар (25 ) Прилеп (76), Ресен (18 ), Кочани (43 ), Македонски Брод (10), Струмица (41 ), Гостивар (70 – во моментов се врши технчики прием).

Во фаза пак на градба се околу 300 станбени единици. Според информациите, рокот за изградба е 15 месеци.

Еве во кои општини и колку се градат социјални станови:

Пробиштип (48 ), Неготино (62), Св. Николе (48), Виница (36), Скопје- Бутел (312), Гевгелија (44), Демир Капија (16), Велес (29).

Што се однесува до планираните објекти за изградба од овој проект предвидено е е да изградат уште 34 стана во Пехчево, во Дебар 46, во Скопје поточно во Сарај 58, во Кочани 35, во Штип 40 и во Прилеп 70 станови наменети за ранливите категории на граѓани.

Информаците велат дека со претходниот проект за изградба на социјални станови F/P 1340 веќе изградени се 16 социјални згради во кои има 850 станбени единици. Најмногу од становите се во Скопје и тоа 156, во Велес 144, во Битола има 43, во Ресен 29, Дебар 30, во Прилеп 52, во Кичево и Кочани има по 24 социјални стана, а во Делчево 48. Информациите велат дека во Штип има 81, во Гевгелија 64, во Кратово 40, во Тетово 35, и во Крива Паланка 8 социјални станови.

„Во социјалните згради опфатeни со двата проекта  F/P 1674 и F/P 1340 има вкупно слободни 35 стана. Во моментот на доделување сите станбени единици биле распределени, а најчеста причина за нивно ослободување е поради смрт на корисникот на станот. Повторната распределба на овие, како и впрочем на сите социјални станови ја врши Комисијата за станбени прашања при Влада на РСМ“, велат за Денар од Акционерскотот друштво за стопанисување со станбен и деловен простор.

НАЧИН НА АПЛИЦИРАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТАНОВИ

Просечната површина на социјалните станови се движи од 35-47 м2. Што се однесува до распределбата на социјални станови под закуп, таа се одвива согласно одлуката за распределба, како и условите за нивно користење изградени по Програмата за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Македонија. Тоа значи дека откако зградата ќе биде изградена, со извршен технички преглед од страна на АДИССДП тие доставуваат извесување до Министерството за транспорт и врски. Следната фаза е во Министерството за транспорт и врски кои потоа доставуваат обрасци за аплицирање по категории на корисници на социјалните станови до Центарот за социјални работи во општината каде е изграден социјалниот стан. Потоа процедурата вели дека се објавува Оглас за распределба на социјални станови под закуп за конкретната зграда со определен рок во кој треба да бидат доставени барања од страна на апликантите.

Во однос на категориите на граѓани кои имаат можност за аплицирање за ваков тип на стан надлежните наведуваат шест групи на граѓани кои може да аплицираат на овој оглас.

Предност имаат:

– деца без родители или без родителска грижа кои имаат навршено 18 години, а до својата осумнаесет годишна возраст биле згрижени во институции или дуги облици на згрижување на деца без родители;

– корисниците на право на гарантирана минимална помош, лица кои се погодени од елементарни природни непогоди без разлика на правниот статус на нивните постојни живеалишта.

– лицата со попреченост и семејствата со лица со попреченост.

– лица припадници на Ромската заедница кои се социјално загрозени, самохрани родители на малолетни деца.

„Постапката за распределба на социјални станови под закуп ја спроведува Комисија формирана од страна на Министерот за транспорт и врски, а составена од 3 члена од Министерството за транспорт и врски и 2 члена од Министерство за труд и социјална политика. Апликантите ја доставуваат потребната документација до Центарот за социјална работа во општината во која е изградена зградата во определениот рок во Огласот. Центарот за социјална работа во општината во која е изградена зградата ја прибира потребната документација доставена од страна на апликантите и истата ја евидентира во образецот за апликативна листа, кој образец го потврдува и заверува со потпис и печат, по што сите апликативни листи ги внесува во збирен список – Листа на пријавени кандидати, која ја доставува до Министерство за транспорт и врски – Комисија за распределба на социјални станови.“

И кога ќе заврши целата процедура следува јавна електронска распределба на социјалните станови во општината и се врши јавна електронска распределба на социјални станови по што се објавуваат премилинарни листи. Тука следува процедурата на разработка на документацијата на апликантите, се врши увид на лице место каде што живеат лицата кои се на таа прелиминарна листа. Конечната листа ја подготвува Министерството за транспорт и врски, од каде подготвуваат решенија за распределба на социјалните станови за секој учесник на Огласот. И на самиот крај, врз основа на решенијата за користење на социјален стан под закуп, договорот за закуп во име на државата го склучува АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор со лицето кое го добило станот.