Истражување: Кои се најзелените земји во светот

Истражувањата откриваат дека кога се применува одржлива етика во политиката и бизнисот, тоа обично е добро за економиите и луѓето. Со обезбедување на репери за тие одлуки, индексите како Yale’s Environmental Performance Index (EPI) може да биде клучен за мерење на напорите за одржливост на национално ниво.

Наведената мапа го толкува рангирањето на EPI на 180 економии низ 32 индикатори за животна средина со стеснување на листата со првите 40 најзелени земји.

Google search engine

Која е најзелената од сите нив?

И покрај повеќедеценискиот тренд на глобализација, националните еколошки политики се покажаа широко дивергентни. Извештајот на EPI потврдува дека тие политики – и нивните позитивни резултати – се во голема корелација со националното богатство.

Скандинавските земји, кои имаат тенденција да имаат висок БДП по глава на жител, покажуваат силни и конзистентни резултати низ параметрите на EPI. На пример, Данска – која е рангирана на првото место – води во светот во забавување на растот на емисиите на СО2. Во меѓувреме, соседот Шведска води во депонии и рециклирање, додека третманот со отпадни води го водат неколку земји во и надвор од Скандинавија, вклучувајќи ги Данска, Финска, Холандија, Сингапур и Шведска.

Во Северна Америка, Канада е на првото место во категоријата биодиверзитет и живеалишта, додека САД се наоѓа на шестото место по земјоделска разновидност на глобално ниво. Во Азија, Сингапур води во светот во областа на риболовното здравје и одржливоста.

На крајот на краиштата, се чини дека најзелените земји во светот имаат тенденција да се фокусираат на сите области на одржливост, додека заостанатите земји покажуваат нерамномерни перформанси во категориите.

Што значи „зелено“?

Секој показател за ефикасноста на високо ниво со EPI, како „здравјето на животната средина“, е поделен на подсектори. Нациите се оценуваат за секој потсектор на скала до 100. Како резултат, повеќе земји можат да бидат рангирани на првото место во која било категорија.

Со проценка на националната одржливост на размер што не е поврзан со другите нации, се добива појасна идеја за компаративен национален напредок, над основното рангирање.

На пример, 30 земји се залагаат за први во поморската заштита, сите се со резултати од 100. Ова покажува дека многу економии имаат приоритет во оваа област на одржливост.

Категориите и потсекторите на EPI се прикажани на дијаграмот подолу:

Секој сектор се брои различно и се рефлектира како процент во рамките на индексот. На пример, виталноста на екосистемот сочинува 60% од EPI, климатските промени сочинуваат 24% од резултатот на една земја, а намалувањето на емисијата на СО2 се проценува на 13,2%.

Цената да се биде зелен

Инфраструктурните трошоци се една од причините зошто побогатите нации имаат тенденција подобро да поминуваат низ мерките за одржливост. Скапо е сè, од намалување на загадувањето на воздухот и третманот на вода, до контрола на опасен отпад и ублажување на кризите во јавното здравство – но имаат огромно потенцијално влијание врз граѓаните.

И покрај силната корелација помеѓу БДП по глава на жител и резултатот на EPI, земјите во развој не треба да ги напуштаат напорите за одржливост. Кина, на пример, го предводи светот во прифаќањето на технологијата на електрични возила.

Пост-пандемични изгледи

Иако некои рангирања може да изгледаат прозаични, индекси како EPI обезбедуваат корисен репер за економиите да ги споредат напорите. Исто така, им овозможува на владите да повторуваат и да се базираат на стратегии и инвестиции во животната средина, истакнувајќи што е и што не функционира.

Емисиите на СО2, на пример, се главен двигател на климатските промени. Иако глобалниот економски застој доведе до привремено опаѓање на емисиите на СО2 во почетокот на 2020 година (побавна стапка на раст од очекуваниот пораст од 11%), глобалните емисии сè уште продолжуваат.

Сепак, EPI покажува дека инвестициите имаат влијание. Напорите за одржливост на високо ниво – политичката посветеност, медиумското покривање, регулативите – можат да дадат резултати, дури и на ниво на основно движење.