Дигитално евро: Првиот прототип веќе во 2023 година

Проектот за дигитално евро е „дигитализација“ на европската заедничка валута. Таквите пари би биле електронско платежно средство, кое би можело да го користи секој во еврозоната, а денес би било безбедно и лесно да се користи како готовина, додека за нивно користење не би било потребно да се користи банкарска сметка, туку само мобилна апликација.

Европската централна банка (ЕЦБ) го започна овој проект и работна група во октомври минатата година, со цел да ја истражи можноста за маркетинг на сопствена дигитална валута. Работната група веќе презеде некои чекори, а во својот последен извештај за напредокот истакна четири клучни области каде што моментално се работи.

Google search engine

Првата област е дизајнот на оваа валута и начинот на кој функционира монетарниот систем. За ова, велат тие, клучна е соработката на приватниот и јавниот сектор, важно е да се утврдат точните улоги на ЕЦБ како издавач и другите посредници на пазарот, како и кој ќе го дистрибуира дигиталното евро на крајните корисници. Се работи на утврдување на улогите на иницијатори на трансакцијата, автентикација, валидација и други платежни активности, како и конечното порамнување меѓу сите инволвирани страни.

Друг важен дел од системот е моделот на порамнување, односно систем кој ќе проверува дали исплатувачот има доволно пари, дали може да му се префрлат на примачот, како и дека во исто време е отстранет од една сметка и најдена во друга сметка. За ова треба да бидат одговорни централните банки од еврозоната и нивните соработници. Системот мора да биде дизајниран така што ниту една од институциите не може да ја види состојбата на сметките на граѓаните, ниту да може да ги анализира нивните плаќања.

Трето, трансферот од готовина во дигитално евро мора да биде едноставен, како и трансферот на пари од централната банка до јавноста и повторно назад. Сето тоа да се прави без прекин, 24/7/365 и без проблеми, како да се работи за префрлање готовина „од рака на рака“.

И конечно, неопходно е да се создадат заеднички правила, со кои дигиталните плаќања во евра би функционирале низ еврозоната, без разлика на границите. Работата на книгата со такви правила ќе започне веќе во јануари следната година.