(0 гласови)

Советот на Град Скопје денеска одржува седници на отворено, на просторот пред салата на Советот на Град Скопје, во време на вонредната состојба во државава поради пандемијата со коронавирусот.

На 50. редовна седница советниците ги разгледуваа предлог-годишната сметка на буџетот на Град Скопје за 2019 година и годишниот извештај на Град Скопје за 2019 година. На 6. вонредна седница ќе се расправа за економските мерки што ги презема Градот, кој е најголема движечка сила во македонската економија, за ублажување на економските последици од настанатата состојба. Во Скопје се остварува и најголемиот дел од домашниот бруто-производ, во него се и најголемиот број работни места, како и најголемиот дел од инвестициите во земјата.

Советот на Град Скопје на 11.2.2020 година го усвои извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за 2019 година, а минатата година остварени се вкупни приходи и други приливи во износ од 5,7 милијарди денари, што претставува остварување од 87,2 отсто во однос на планот за 2019 година.

Град Скопје во изминатиот период, освен што посветено работеше на подобрување на сервисните услуги за граѓаните, напорно работеше на капитални проекти и нивна реализација инвестирајќи истовремено во повеќе области што ги покрива во согласност со надлежностите. Сепак, Град Скопје со своето домаќинско работење има буџет на стабилни нозе и може да ги исполни своите цели, па, така, во интерес на полесно надминување на економските последици од пандемијата на коронавирусот, ќе се откаже од дел од средствата од најголемите приходни ставки, како: комуналиите, коминалните такси, закупот на јавен простор и други давачки.

„Поради поврзаноста на овие две точки, кои го прикажуваат финансиското работење на Град Скопје за 2019 година, моето излагање ќе се однесува за двете заедно. Воедно, сакам да напоменам дека ќе бидам многу кус со оглед на комплексноста на целокупната ситуација во државата, од една страна, како и земајќи го предвид фактот дека овие податоци веќе беа разгледувани преку извештајот за извршување на буџетот на Град Скопје за 2019 година, од друга. Имено, годишната сметка ги содржи сите елементи што ги содржи и буџетот на Град Скопје искажани како планирани и остварени приходи и расходи за сите сметки со кои располага Град Скопје, како и за сите општински буџетски корисници“, рече Шилегов.

Тој додаде дека годишната сметка се состои од општ дел, кој содржи податоци за планираното и оствареното по групи на приходи и расходи. Покрај овие податоци, општиот дел содржи и податоци за тоа дали Општината остварила дефицит или суфицит во буџетот, односно дали Општината се јавува како корисник на кредитно задолжување, што би значело дефицит во приходите или, пак, врши отплата на главнина од претходно задолжување, што се третира како намалување на дефицитот на Општината.

„Во годишната сметка на Град Скопје за 2019 година, Градот има остварено повеќе тековни приходи, како и извршено отплата на главнина според постојното задолжување и притоа прикажуваме суфицит во износ од 528.010.827 денари. Исто така, Град Скопје нема ново задолжување во 2019 година ниту, пак, користи дел од средствата што биле префрлени како непотрошени од 2018 година, напротив, имаме кумулирано дополнителен вишок приходи во износ од 364.424.419 денари. Воедно, Град Скопје има извршено отплата на главница во износ од 163.586.408 денари“, рече Шилегов.

Во неговото излагање пред советниците тој рече дека во посебниот дел од завршната сметка се прикажани планираните приходи и други приливи по видови и групи и соодветно на нив планираните и реализираните расходи. Билансот на приходите и расходите во годишната сметка содржат одделни податоци за остварувањето во основниот буџет, буџетот на самофинансирачки активности, дотациите, донациите и задолжувањата, односно кредитите. Салдата на поединечните сметки, кои се јавуваат како непотрошени средства на крајот на фискалната 2019 година се пренесуваат во буџетот на Општината за наредната година како непотрошени средства.

„Според изложеното, само би го споменал остварувањето на приходите и расходите по поединечни буџети, и тоа: за 2019 година во вкупниот буџет на Град Скопје вкупните приходи и други приливи остварени се во износ од 5,7 милијарди денари, што претставува остварување од 87,2 отсто во однос на планот за 2019 година, или според поединечни буџети е следното: основен буџет – 3,9 милијарди денари (88,5 отсто); буџет на дотации – 1,6 милијарда денари (95,2 отсто); буџет на самофинансирачки активности – 153 милиони денари (50 отсто); и буџет на донации – 49 милиони денари или 34 отсто остварување. Вкупните расходи и други одливи во буџетот на Град Скопје за 2019 година извршени се во вкупен износ од 5,3 милијарди денари, што претставува процентуално извршување од 82 отсто во однос на планираните расходи и одливи за 2019 година. Во однос на поединечни буџети, реализацијата на расходите е следна: основен буџет – 3,6 милијарди денари (81 отсто); буџет на дотации – 1,6 милијарда денари (93,3 отсто); буџет на самофинансирачки активности – 153,6 милиони денари (50 отсто); и буџет на донации – 49,5 милиони денари (34 отсто)“, изјави Шилегов.

Во однос на годишниот извештај тој спомена дека тој е составен од годишна сметка, извештај за реализацијата на капиталните инвестиции во Град Скопје, извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, годишен извештај за трошење на резервите, извештај од одговорниот сметководител, со кој се потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка.

„Со предложување на овие два документи на вас како советници, што всушност е наша законска обврска, ја затвораме 2019 година и сега како никогаш порано, потребно е сите ние да ги вложиме нашите напори и ресурси и максимално да се насочиме кон 2020 година за која сме свесни дека ќе биде тешка и неизвесна за сите нас. Ни претстои борба како на општествен така и на економски план, но мислам дека со заеднички сили ќе го надминеме и овој сериозен предизвик“, нагласи Шилегов во своето обраќање пред советниците.

Советот на Град Скопје на денешните седници, 50. редовна и 6. вонредна, ги разгледаа и предложените годишни финансиски извештаи на јавните претпријатија на Град Скопје, на средните училишта на Град Скопје, на културните институции, годишниот извештај за работата на Комисијата за унапредување на правата на пациентите на град Скопје за 2019 година, како и други точки што беа на дневниот ред за работа.

(0 гласови)

Град Скопје ја намали комуналната такса за закуп на јавен простор од 15 на 5 денари по квадрат, колкава што е минималната цена дозволена со закон за цела 2020 година и ја намали фирмарината за стопанските субјекти од 7.000 на 4.000 денари за 2020 што исто така е законски минимум.

Градоначалникот Петре Шилегов информира и дека Градот го откажува кредитот за изградбата на новиот Луна Парк и дека ќе подигне нов кредит на иста вредност за изградба и реконструкција на улици и друга инфраструктура која ја работат домашните компании.

Исто така, комуналиите ќе можат да се плаќаат на 18 наместо на 12 месечни рати. Ова се однесува за градби со комуналии чиј износ надминува 1 милион евра.

Исто така, им се препорачува на Училишните одбори закупувачите на простор во средните училишта да бидат ослободени од месечните кирии за целокупното времетраење на вонредната состојба.

„Град Скопје е најголем чинител во македонската економија. Тука се остварува најголемиот дел од нашиот БДП, тука е најголемиот број на работни места, тука се остваруваат најголемиот дел од инвестициите во земјава. Работите не смеат да запрат. Во изминатите две години Град Скопје покажа одлични финансиски резултати. Советот две години по ред усвојува завршни сметки од кои јасно се гледа дека буџетот е на стабилни нозе и дека може да ги исполни своите цели“, изјави Шилегов.

Тој додаде дека во Годишната сметка на Град Скопје за 2019 година, Градот остварил повеќе тековни приходи, извршил отплата на главнина по постојното задолжување и притоа остварил суфицит во износ од 528.010.827 денари.

„Притоа, Град Скопје нема ново задолжување во 2019 година, ниту пак користи дел од средствата кои биле префрлени како непотрошени од претходната 2018 година, напротив имаме кумулирано дополнителен вишок на приходи во износ од 364.424.419 денари. Ваквите финансиски резултати овозможуваат Град Скопје да се откаже од дел од средствата од најголемите приходни ставки (комуналиите, комуналните такси, закупот на јавен простор, градските давачки и сл.) со цел да ослободиме повеќе пари во економијата“, кажа Шилегов.

Тој најави дека ова лето улиците во Скопје ќе продолжат да се градат, ќе продолжат да се прават големите паркови што се почнати, мостовите и реновирањето на јавниот превоз.

(0 гласови)

Американскиот центар за контрола и превенција (CDC), тамошната агенција за јавно здравство, со децении беше водечка установа кога станува збор за борба со различни здравствени крзи, но на општо изненадување на сите во екот на пандемијата коронавирус не се огласува многу често.

Сепак, неодамна директорот на оваа агенција и познат виролог, Роберт Редфилд, разговарал со медицинската куќа NPR за тешката ситуација со која што се справува САД, но и целиот свет па го изнел својот став.

Доктор Редфилд истакнал дека медицинските експерти и научници многу научиле во изминатите месеци за новиот вирус, а сега едно од тие клучни сознанија се однесува на неговата трансмисија.

„Коронавирусот има способност да се пренесува многу полесно од вообичаениот сезонски грип. Веројатно сега е позаразен три пати повеќе од вообичаениот грип“ – почнал тој, додавајќи дека поголемиот дел од заразените луѓе немаат воопшто симптоми.

„Дури 25 отсто од граѓаните можеби не покажуваат никакви симптоми. Тоа е важен фактор, затоа што имаме пациенти кои можеби немаат симптом, но несвесно го шират вирусот. Научивме дека можеби тие допринесуваат во трансмисијата на врусот. Дури и оние кои што имаат симптоми, можат да го пренесат вирусот, дури и 48 часа пред првите симптоми да биле покажани.

Тоа објаснува зошто вирусот се шири толку многу брзо ширум земјите. Имаме асимптоматски преносител и имаме пациенти кои што го пренесуваат вирусот 48 часа пред да се појават симптомите кај нив“ – објаснил тој.

Редфилд вели дека заштитните маски може да ги набљудуваме од два агли – како нешто што штити од потенцијални други заразени лица, но и како нешто што другите ги штити од потенцијално заразените пациенти, односно самите ние.

Сепак, тој нагласува дека секогаш не постојат доволно научни податоци за да се утврди ефикасноста на маските.

 

Тој додава дека поголемиот дел од респираторните вируси опаѓаат кога ќе дојде пролетта или пак во раното лето, и дека можеби истото ќе се случи и со Ковид-19, но треба да почекаме и да видиме дали ќе се случи тоа.

„Би им се заблагодарил на сите кои што ова го сфатиле и ја практикуваат агресивната социјална дистанца. За оние кои што не сфатиле, сега е момент да го сменат тоа. Тоа е многу моќно оружје против коронавирусот. Овој вирус може лесно да се пренесе од личност на личност. Треба да се движиме во рамките на најмалку еден метар од останатите луѓе. Значи, потребно е само да се дистанцираме, а доколку го направиме тоа вирусот нема да може да се задржи и ќе исчезне“ – советува Редфилд.

Тој исто така истакнал и дека колективно, како свет многу малку вложуваме во јавното здравје.

Исто така заклучил дека во наредние 24 месеци вирусот секако дека ќе остане со нас, во помала или пак поголема мера и дека би требало да ја почитуваме социјалната дистанца и кога врвот на епидемијата ќе помине.

(0 гласови)

Од 600 до 1200 лица од неколку различни земји се заразиле со коронавирусот во австрискиот скијачки центар Ишгл, објавија експертите, истовремено критикувајќи ги локалните власти за задоцнетото затворање на скијалиштето.

Австриската здравствена агенција “AGES” објави податоци за ширењето на коронавирусот на подрачјето на Ишгл и во околната долина Пазнаун, при што ги обвинија регионалните власти дека одолговлекувале со затворање на скијачкиот центар.

Првото лице, австриска келнерка од Тирол се заболела на 8-ми февруари во долината Пазнаун во покраината Тирол, но со оглед на тоа што нејзините симптоми биле благи, не било спроведено тестирање до почетокот на март, открија од “AGES”.

 

Двајца Норвежани кои студирале во Италија исто така го „донеле“ вирусот во Тирол каде што дошле на скијање.

Со околу 600 случаи на заразени со коронавирус во Австрија поврзани со долината Пазнаун, најмалку иста бројка, ако не и двојно поголема има заразени граѓани на други земји. Ова го изјави челникот на одделот за јавно здравство при “AGES”, Франц Алербергер на новинска конференција.

Петер Колба, активист за заштита на потрошувачи изјави дека добил информации од приближно 2,200 туристи кои биле позитивни на коронавирусот веднаш после нивниот одмор во долината Пазнаун.

Многу од овие туристи, кои се согласиле на поднесување на колективна тужба се од Германија, Швајцарија, Велика Британија, Холандија и нордиските земји, што значи дека тие откако се вратиле дома во првите недели продолжиле да го шират вирусот.

Австриските обвинители сега истражуваат дали задоцнетата реакција на локалните власти придонеле за ширењето на епидемијата во Ишгл. Тиролската покраинска влада соопшти дека ги затвориле сите скијачки центри откако бил потврден првиот случај на коронавирус на почетокот на март.

 

(0 гласови)

Државна лотарија како одговорна компанија ги почитува мерките на Владата но интерно воведува и сет свои мерки за заштита на вработените и добитниците и секојдневно презема потребни активности. Покрај општествената ориентација за помош на најранливите категории граѓани со донацијата за Црвен Крст реализирана минатата недела, Државна лотарија постојано имплементира мерки и решенија за заштита на играчите и добитниците, со посебен акцент за заштита на вработените.

Најнапред укажуваме дека рокот и начинот на подигнување на добивките од игрите на среќа и наградите од наградната игра „МОЈ ДДВ#МОЈА НАГРАДА“, се утврдени со Правилата на игрите на среќа односно со правилата на наградната игра „МОЈ ДДВ#МОЈА НАГРАДА“. Сите добивки од игрите на среќа кои ги приредува Државна лотарија кои се во износ над 5.000 денари се исплатуваат во седиштето на друштвото односно нејзината регионална благајна во Кочани во строго утврден рок рок не подолг од 30 дена од денот на објавување на резулататите. Согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија за мерките за спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.62/2020), во друштвото на 16.03.2020 година донесен е Протокол за работа во благајните согласно кој скратено е работното време на благајните за исплата на добивки во седиштето на друштвото и регионалната благајна во Кочани на Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државна лотарија и истите работат од 10 до 14 часот во работните денови.  

Преземени се потребнитe активности со кои благајната во седиштето е преселена на приземјето од зградата се со цел добитниците за исплата и подигнување на добивките да не мора да се качуваат на вториот кат од зградата, а со тоа да се намали присутвото на луѓе во просторијата каде се врши исплатата.

Државна лотарија ги презема забрзано сите потребни мерки и активности за отворање на нова благајна за испалта на добивките во центарот на градот поточно во ТЦ Буњаковец со што се очекува намалување на фреквенцијата на добитниците за исплата и подигнување на добивките во седиштето на друштвото.

Укажуваме дека се преземаат мерки за сите лица кои пристапуваат во просториите на благајните да биде дезинфицирани со антисептички средства и да користат заштитни ракавици. Од страна на друштвото воведена е строго утврдена процедура на постапување согласно која лицето кое пристапило во благајните за исплата на добивка целокупната потребна документација ја потпишува на начин кој обезбедува најголема заштита и со задолжително почитување на пропишаното растојание од повеќе од два метри од вработениот кој ја врши исплатата.

Исто така во континуитетт се преземат активности за почитување на протоколот за воведување посебен ред за влез и лимитирано присуство на луѓе во благајните и не се дозволува влегување на повеќе од едно надворешно лице во просторијата каде се врши исплатата.

Работното време на благајните е од 10–до 14часот секој работен ден. При исплата на добовките постојано укажуваме на потребата за коректност и почит на своето здравје и здравјето на другите. Добитниците е неопходно да доаѓаат со заштитни маски и ракавици, во случај на повеќе од еден добитник или играч пред благајната, молиме за држење на потребно растојание од повеќе од два метри , со давање предност на повозрасните лица.

Играчите на Лото 7 и Џокер ги потсетуваме на можноста за on-line уплата преку веб страната www.loto.mk, при што со креирање кориснички профил се добива можност за онлај уплата, но и on-line исплата за сите видови добивки, освен премиите за 7-ка и Џокер со 6 погодоци.

За сите потребни информации стои на располагање нашиот тим во контакт центарот - секој работен ден од 8   до 20 часот и во сабота од 09 до 15 часот На телефонскиот број 02 323 7777 и вибер бројот 076 313 052.

Вработените на Државна лотарија, во овие тешки времиња, ги преземаат сите потребни мерки да не ја оневозможат и запрат можноста за исплатата на добивки и награди и се надеваме соработка од страна на играчите и ценење на напорите.

Низ игрите на среќа не нудиме само забава и добивки, туку и чувство на надеж и верба, што во овие времиња ни е на сите потребно.

(0 гласови)

Руските доктори кои што пристигнале во Ломбардија за да им помогнат на Италијанците во лечењето на заразените пациенти од коронавирусот, утврдиле неколку ‘чудни смртни случаи’, како што пренесуваат руските медиуми.

Имено, тимот на руските епидемиолози, во болницата во Комо забележале неколку случаи кај пациенти кај кои бил дијагностициран коронавирусот, а потоа тие едноставно заспале и повеќе никогаш не се разбудиле.

За работата да биде уште почудна, тоа биле пациенти кои што имале многу благи симптоми на болеста и воопшто не биле во животна опасност, пренесуваат од „РИА Новости“.

Најмалку пет такви случаи биле идентификувани од страна на тимот на руски доктори во Италија.

Да ве потсетиме, Русија испрати 15 авиони за помош на Италија, пред сè со медицинска опрема, а специјалните тимови од околу 100 руски епидемиолози и специјалисти за санитарна заштита им помагаат на италијанските власти и доктори во борбата против Ковид-19.

Рускиот воен епидемиолошки тим, заедно со италијанските воени санитарци, извршиле целосна санитарна заштита и дезинфекција во 17 домови за стари лица во градовите во Ломбардија каде што ситуацијата моментално е најкритична.

(0 гласови)

Саудиска Арабија во рамките на нафтената војна со Русија го зголемила производството на црното злато.

Сепак, поради ниската побарувачка на светскиот пазар, нема на кој да ја продаде, пишува "Wall Street Journal", повикувајќи се на неименуван извор. 

Договорот OPEK+ за намалување на производството на нафта денес официјално престанал да важи. Ријад, како што и ветил, го зголемил производството до 12 милиони барели дневно. Тоа е за 2 милиони повеќе, отколку пред неколку месеци.

 

За да има можност да го зголеми производството, Саудска Арабија изнајмила повеќе танкери на кои товари нафта. Некои од нив денес ги напуштиле пристаништата во Персискиот залив, но без одредена цел. Како што објаснил изворот на американскиот весник, тоа кажува дека Саудиска Арабија не успеала да најде купувачи за вишокот на барели.

Меѓутоа, Русија, без разлика на официјалниот прекин на договорот, засега нема намера да го зголемува производството, пишува "Bloomberg", повикувајќи се на руски чиновник. Тој објаснил дека во моментот нема побарувачка за сировини, нема смисол да се зголеми производството, пренесува Sputnik.

(0 гласови)

На социјалните мрежи се појави скандалозно видео на кое може да се види како две лица брутално претепуваат девојка во влез од зграда.

По кратката расправија, едниот од насилниците ја нападна девојката со шлаканици и клоци, а потоа и другиот од нив започна да ја тепа девојката која беспомошно застана во аголот. Бруталниот напад на девојката двајцата насилници го снимиле со телефон, а видеото денес заврши на социјалните мрежи.

Видеото кое се појави во неколку групи на „Фејсбук“ го навлече гневот на граѓаните кои повикуваат на линч на насилниците и ги повикуваат Обвинителството и МВР итно да преземат соодветни мерки.

Славјанка Петровска од МВР предмалку ја информираше јавноста на својот профил на „Фејсбук“ дека насилниците (на социјалните мрежи идентификувани како П.Р. и С.А.) се идентификувани и експресно приведени од страна на полицијата.

Предупредување: Вознемирувачка содржина

 
(0 гласови)

Доналд Трамп соопшти дека семејствата ќе можат да купат побезбедни, поповолни и еколошки прифатливи автомобили со помош на новото правило за “Безбедни возила”.

Претседателот на САД им порача на граѓанитепрекуа Твитер “да се ослободат од старите и небезбедни возила” и “да прават подобри и побезбедни американски автомобили и да создаваат американски работни места”.

Администрацијата на претседателот на САД го олеснила еколошкото правило за корпоративни емисии на издувни гасови, донесено во времето кога Барак Обама беше претседател на државата.

Тоа правило предвидувало дека вкупната емисија на издувни гасови на ниво на производител се намалува за пет проценти годишно до 2025 година, а според новото правило, намалувањето на емисиите на ниво на една компанија сега ќе биде 1,5 проценти до 2026 година.

“Мојата администрација им помага на американските работници во автомобилската индустрија заменувајќи го неуспешното правило на Обама за емисија на гасови. Невозможно е да се удоволи Зелениот стандард. Многу непотребни и скапи казни за купувачите на автомобили”, истакна Трамп.

„Мојот предлог би ја намалил просечната цена на автомобилите за потрошувачите за повеќе од 3.500 долари, а во истовреме ќе ги направи автомобилите значително побезбедни. Моторите би работеле потивко, а тука е и позитивното влијание врз животната средина“, напиша претседателот на САД.

(0 гласови)

Руски воен транспортен авион пристигна во Њујорк, носејќи тони медицинска опрема и маски, помош за САД во борбтата против новиот коронавирус. Помошта се состои од 60 тони вентилатори, маски, респиратори и друга опрема. Во САД досега над 215.000 луѓе се инфицирале со Ковид-19 и има повеќе од 5.000 смртни случаи.

Рускиот претседател Владимир Путин во телефонскиот разговор со претседателот на САД, Доналд Трамп вчера, понудил медицинска помош. Неименуван американски претставник потврдил дека пратката е директен резултат на телефонскиот разговор Трамп – Путин.

Top